Oranje Kadoverpakkingen bij Krabbendam Kadoverpakkingen. Van oranje tasjes tot oranje vlaggen.

Koningsdag

Autostrikken, megastrikken kopen! Marktleider in grote strikken voor huizen en auto's

Autostrikken

Contact

0180-650000
sales@krabbendam.nl
Openingstijden
Maandag tm vrijdag 9:00-17:00
Zaterdag & Zondag - Gesloten

Opruiming & actie

Algemene voorwaarden
 
Artikel 1.          Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Krabbendam Kadoverpakking BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 60913908 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Krabbendam Kadoverpakking BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Krabbendam Kadoverpakking BV door ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2.          Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Krabbendam Kadoverpakking BV zijn vrijblijvend en Krabbendam Kadoverpakking BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Krabbendam Kadoverpakking BV. Krabbendam Kadoverpakking BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Krabbendam Kadoverpakking BV dit mee binnen twee (2) werkdagen
2.3 Artikelen die speciaal besteld zijn door klant kunnen niet worden geruild of terug genomen (artikelen die niet op de site staan vermeld).
2.4 Al  prijzen op de site zijn exclusief btw.
 
Artikel 3.          Privacy
3.0 In het kader van haar dienstverlening kan Krabbendam Kadoverpakking BV persoonsgegevens verwerken. . Hoe Krabbendam Kadoverpakking BV omgaat met persoonsgegevens is te lezen in de privacyverklaring op de website
 
Artikel 4.          Betaling
4.0 Alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden. Het verschuldigde bedrag, wat genoemd staat op de bevestiging, kunt u overmaken op NL54RABO0342969064  (BIC:RABONL2U) ten name van Krabbendam Kadoverpakking BV te Nieuwerkerk aan den IJssel.
4.1 Alle producten blijven eigendom van Krabbendam Kadoverpakking BV, zodra de betaling binnen is, zijn de producten eigendom van de klant.
4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie op de door u geselecteerde manier in het bestelscherm.
4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Krabbendam Kadoverpakking BV.
4.4 Voor verzendingen naar adressen buiten Nederland worden extra verzendkosten berekend.
4.5 Als u gebruik maakt van PayPal word er 3.7% orderkosten gerekend van het totale orderbedrag.
4.6 Aan betaling met een creditcard zijn extra kosten verbonden: 2.9%.
4.7 Vanaf heden zal de nieuwe wet Payment Services Directive II (PSDII) ingaan. Deze nieuwe wet heeft betrekking op het niet meer mogen rekenen van creditcardkosten. Echter is deze nieuwe wet alleen van toepassing op consumenten en niet op zakelijke klanten. Daarom zullen er voor zakelijke klanten nog creditcardkosten in rekening worden gebracht. Wij zijn transparant over deze kosten en zullen dit dan ook niet wegstoppen in de prijzen van onze artikelen.  
4.8 Aan betaling via Sofort Banking zijn kosten verbonden: 1% van het orderbedrag
4.9 Voor de verzendkosten zie schema:
 
Verzending binnen Nederland
Tot €250,- €6,95 excl. btw *
Vanaf €250,- tot €500,- €2,95 excl. btw *
Vanaf €500,-  Franco
* kerstpakketdozen & vouwdozen zijn de kosten €9,50 exclusief btw.
 
Verzending België, Duitsland & Luxemburg
Netto orderbedrag Verzend/handelingskosten
Tot € 649,-    € 10.95 excl. btw
Vanaf € 650,- Franco
 
Andere landen
Op aanvraag 

 
Al deze prijzen zijn exclusief btw.
 
Artikel 5.          Levering
5.0.A Na ontvangst van de betaling via iDEAL kunt u de bestelling binnen 2 á 5 werkdagen tegemoet zien. Mocht u de bestelling na 2 á 5 dagen nog niet hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
5.0.B Na ontvangst van de betaling door middel van overmaken naar onze rekening, kunt u de bestelling binnen 2 á 5 werkdagen tegemoet zien. Mocht u de bestelling na 2 á 5 dagen nog niet hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Houdt u echter wel rekening met de overboekingstijd bij de banken, betalingen kunnen soms een paar dagen onderweg zijn.
5.1 De Krabbendam Kadoverpakking BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De verzend- en handelingskosten worden niet gecrediteerd
5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
5.3 De verzending van uw bestelling verzorgen wij via DHL en/of PostNL.
5.4 Als u boven de 500,- euro exclusief btw besteld leveren wij franco aan huis binnen Nederland. Bij zending naar het buitenland krijgt u de verzendkosten van binnen Nederland verrekend met de totaalprijs.
5.5 Er kunnen extra kosten bijkomen bij het verzenden van pallets en verzending naar de Waddeneilanden.
5.6 Er wordt maximaal 2x keer geprobeerd het pakketje bij u af te leveren, bij de 3e keer kan er extra kosten in rekening worden gebracht.
 
Artikel 6.          Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Krabbendam Kadoverpakking BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Krabbendam Kadoverpakking BV is niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade of kosten die ontstaan door producten die niet aan deze overeenkomst beantwoorden. 
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Krabbendam Kadoverpakking BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Krabbendam Kadoverpakking BV te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
6.4 Elke klant krijgt na zijn of haar bestelling na drie weken een mail met de vraag naar de kwaliteit van de service van Krabbendam Kadoverpakking BV en het geleverde product. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan verzoekt Krabbendam Kadoverpakking BV u dit via mail door te geven.
 
Artikel 7.          Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Krabbendam Kadoverpakking BV, dan wel tussen Krabbendam Kadoverpakking BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Krabbendam Kadoverpakking BV, is Krabbendam Kadoverpakking BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Krabbendam Kadoverpakking BV.
 
Artikel 8.          Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Krabbendam Kadoverpakking BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Krabbendam Kadoverpakking BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Krabbendam Kadoverpakking BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 9.          Diversen
9.1 Indien u aan Krabbendam Kadoverpakking BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Krabbendam Kadoverpakking BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Krabbendam Kadoverpakking BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Krabbendam Kadoverpakking BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Krabbendam Kadoverpakking BV deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Krabbendam Kadoverpakking BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Krabbendam Kadoverpakking BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de koper volledig en al zijn betalingsverplichtingen jegens ons heeft voldaan, met inbegrip van eventuele rente en kosten
9.5 Krabbendam Kadoverpakking BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
9.6 Het gebruik van grote mega strikken zijn op eigen verantwoordelijkheid, Krabbendam Kadoverpakking BV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan voertuigen of andere objecten.
9.7 Als u bij Krabbendam Kadoverpakking BV een bestelling plaatst, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens (waaronder uw e-mailadres) mogen gebruiken voor onze mailinglijsten.
9.8 Alle gerecyclede artikelen van Krabbendam Kadoverpakking worden aangeduid met een percentage van hergebruik. Dit percentage is te allen tijde approximatief.
9.9 De openingsscharen die Krabbendam Kadoverpakking BV in de verhuur beschikbaar heeft dienen in volledige en nette staat teruggebracht te worden door de huurder, dit is op risico van de huurder. Bij vermissing of niet volledig terugbrengen van het gehuurde goed brengt Krabbendam Kadoverpakking BV de vervangingswaarde (€1.000 excl. btw) van het gehuurde goed in rekening dat niet teruggebracht kan worden. Bij schade brengen wij ten alle tijde reparatiekosten in rekening. De openingsscharen blijven eigendom van Krabbendam Kadoverpakking BV. 
9.10 De openingsscharen mogen niet doorverkocht of onderverhuurd worden.
 
Artikel 10.        Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Inschrijving kvk
Krabbendam Kadoverpakking BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60913908
Voor vragen kunt u mailen naar sales@krabbendam.nl , u ontvangt binnen één (1) werkdag een reactie.
Fiscaalnummer: NL854117313b01
 
Krabbendam Kadoverpakking BV
close

Favorieten